Avís legal

Informació general de la seu electrònica o lloc web de Boulder Indoor i dels seus continguts

Boulder Indoor, té la seva seu a C/ Tèrmens 3, 25190 de Lleida. El telèfon de contacte és el 973 125 111.

Boulder Indoor té la seva seu electrònica a l’adreça electrònica https://www.boulderindoor.com, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de Boulder Indoor.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.boulderindoor.com són de titularitat exclusiva de Boulder Indoor o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a Boulder Indoor. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Boulder Indoor explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d’aquesta seu electrònica, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits Boulder Indoor pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:

Boulder Indoor
C/ Tèrmens 3
25190 LLEIDA
info@boulderindoor.com

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Boulder Indoor per mitjà de framing.
  • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Boulder Indoor mitjançant in line linking.
  • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Boulder Indoor conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web de Boulder Indoor.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Boulder Indoor, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.

Boulder Indoor es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de Boulder Indoor, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

Boulder Indoor només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l’exercici de les funcions de Boulder Indoor, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Boulder Indoor, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

Boulder Indoor
C/ Tèrmens 3
25190 LLEIDA
info@boulderindoor.com

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web de Boulder Indoor.

En la seva seu electrònica, Boulder Indoor no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de Boulder Indoor.

Responsabilitat amb relació als continguts

Boulder iindoor treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

En aquest sentit Boulder Indoor es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

Boulder Indoor no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de Boulder Indoor. Tot i això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de Boulder Indoor sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.